Vedtekter for Den norske Sjørettsforening
som endret senest 4. november 2013

 

§  1      Formål

Den norske Sjørettsforening utgjør den norske avdelingen av Comité Maritime International (CMI), og er en ideell forening uten erverv til formål.

Foreningens formål er å

 1. arbeide for internasjonal harmonisering av sjørett
 2. ivareta felles interesser for personer knyttet til norsk skipsfartsvirksomhet
 3. fremme interessen for teoretiske og praktiske sjørettsspørsmål
 4. utvikle og formidle kunnskap innenfor sjørett og tilgrensende områder
 5. skape et norsk sjørettslig miljø.

§   2     Oppgaver

Foreningen tar sikte på å nå formålet som beskrevet i § 1 bl a  gjennom

 1. avholdelse av minst tre medlemsmøter pr. år med foredrag og diskusjon
 2. deltagelse på internasjonale møter og kongresser, bl a  i regi av CMI
 3. deltagelse i internasjonale arbeidsgrupper, bl a i regi av CMI
 4. utgivelse eller støtte til utgivelse av sjørettslige publikasjoner

§  3      Medlemmer

Medlemskap i foreningen er åpent for jurister og for andre med tilknytning til
skipsfartsnæringen og interesse for sjørett. Også foreninger og selskaper kan tegne
seg som bedriftsmedlemmer. Alle ansatte hos et bedriftsmedlem gis anledning til
å delta på foreningens arrangementer.

Et medlem som opptrer i strid med foreningens formål eller oppgaver eller av andre grunner er uønsket som medlem, kan utelukkes fra foreningen, såfremt samtlige medlemmer av styret stemmer for utelukkelse. Medlemmet kan likevel forlange spørsmålet forelagt på førstkommende årsmøte, hvor utelukkelse kan besluttes med 2/3 flertall.

§  4      Kontingent

Den årlige medlemskontingent fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan fastsettes særlige kontingenter for bedriftsmedlemmer og studenter.

Kontingenten forfaller 30. januar hvert år.

Er kontingent ikke betalt innen 1 måned etter forfall, sendes det en purring. Purringen skal opplyse om at vedkommende er å betrakte som utmeldt hvis ikke beløpet er betalt innen 14 dager fra purring er mottatt, og at medlemmet i så fall ikke kan gjenoppta medlemskapet uten å betale restansen.

§ 5       Utmelding

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styrets leder.  Det skjer ikke tilbakebetaling av forutbetalt kontingent ved utmeldelse. Styret kan ettergi kontingent som er forfalt men ubetalt ved utmeldelse.

§ 6       Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste styrende organ. Alle foreningens medlemmer kan møte på årsmøtet, og har en stemme hver.  Beslutninger treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

Årsmøtet avholdes hvert år med en dagsorden som skal inneholde følgende punkter:

 1. Årsberetning fra styret
 2. Fremleggelse av (revidert) regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår
 4. Behandling av innkomne forslag
 5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 6. Valg av valgkomité
 7. Valg av revisor
 8. Forslag til endring av Foreningens vedtekter.
 9. Eventuelt

Innkalling med saksliste skal skje skriftlig med minst 7 dagers varsel og kan sendes elektronisk til medlemmene. Innkallelsen skal inneholde dagsorden og bør gi opplysninger om hvilke styremedlemmer som er på valg og som eventuelt stiller til gjenvalg, samt valgkomitéens innstilling.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innkommet til styret minst 14 dager før årsmøtet.

For å vedta forslag til endring av vedtektene kreves to tredjedels flertall.

§ 7       Ekstraordinært årsmøte

Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Dersom 20 medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette, skal styret innen 21 dager fra mottakelse av dette kravet innkalle til ekstraordinært årsmøte som skal avholdes senest 21 dager fra innkallelsestidspunktet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 8       Styret

Styret velges av årsmøtet og består av 5-10 medlemmer pluss inntil 3 varamedlemmer. Styret velger selv sin leder.

Styrets medlemmer er ikke lønnet.

Styremedlemmene og inntil 3 varamedlemmer velges for 3 år ad gangen. Valget skal så vidt mulig gjennomføres med to medlemmer på valg ved hvert årsmøte.  Gjenvalg kan finne sted for to perioder, slik at maksimal tid blir 9 år.

Styret legger opp møteplan, fastlegger møtetemaer og finner foredragsholdere.

Styret er ansvarlig for å føre foreningens regnskap, og for å avgi årsberetning. Regnskap og årsberetning fremlegges på årsmøtet.

Styret korresponderer med CMI og besvarer dennes forespørsler.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. I tilfelle stemmelikhet, har styrets leder dobbeltstemme.

§  9      Valgkomité

Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av tre personer, hvorav to ikke er eller har vært medlem av styret. Et medlem bør tidligere ha vært medlem av styret. Valgkomitéen skal foreslå valg av nye styremedlemmer og avgi innstilling til årsmøtet, jf § 6.

§ 10     Tegning, ansvar og regnskap

Foreningen tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

Foreningen svarer kun for sine forpliktelser med sin formue. Foreningens styre og medlemmer har ikke noe personlig ansvar.

Foreningens regnskapsår er kalenderåret.

§ 11     Oppløsning

Foreningen kan oppløses på årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foreningens midler overdras til et fond som skal ivareta sjørettslige formål i henhold til årsmøtets vedtak.

§ 12     Vedtakelse og overgangsbestemmelser

Disse vedtekter er vedtatt 8. november 2004 og gjelder fra vedtakelsesdatoen.

Disse vedtektene er endret 6. september 2006, og endringene gjelder fra 1. januar 2007.