VEDTEKTER

somendret senest på årsmøtet 10. februar 2015.

 

§ 1: Formål
Young CMI’s formål er å fremme utviklingen av sjøretten som felt innenfor internasjonal rett, offentlig rett og privatrett. Foreningens virksomhet omfatter særlig:

  • som underavdeling av Den Norske Sjørettsforening, å fremme interesse for sjørett og tilknyttede emner blant unge jurister;
  • å arrangere foredrag, diskusjoner og andre aktiviteter tilknyttet sjørettslige emner.

Styret kan arrangere foredrags- og diskusjonsmøter samt aktiviteter så ofte det finner ønskelig.

§ 2: Sete
Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 3: Styre
Foreningen ledes av et styre. Styret skal ha minst 3 og maksimalt 10 medlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret fordeler selv forretningene mellom seg, herunder utpeker styrets leder.

Styrets leder innkaller til styremøter minst 4 ganger årlig. Beslutninger i styret treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret korresponderer med Den Norske Sjørettsforening og besvarer deres forespørsler.

Styrets medlemmer må ha en medlemstilknytning til Den Norske Sjørettsforening. Denne tilknytningen kan være gjennom ansettelsesforhold hos arbeidsgiver som har bedriftsmedlemskap. Styrets medlemmer må være under 40 år på valgtidspunktet.

§ 4: Valgkomité
Foreningen skal ha en valgkomité med tre medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges for 2 år av gangen, likevel slik at ett medlem kan velges for ett år for å sikre kontinuitet i komiteen. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og til valgkomitéen og avgi en begrunnet innstilling til årsmøtet. Valgkomiteens forslag til kandidater skal følge innkallingen til årsmøtet, jf §5.

§ 5: Årsmøte
Årsmøtet holdes en gang hvert år i Oslo og innkalles med 14 dagers varsel som sendes til alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening. På årsmøtet behandles bl.a. følgende saker:

  • Valg av styremedlemmer
  • Orientering og diskusjon om fremtidige aktiviteter

Alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening under 40 år er møte- og stemmeberettiget på årsmøtet. I tillegg har alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening møterett. Beslutningene treffes med alminnelig flertall.

§ 7: Medlemskap
Foreningen er åpen for alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening under 40 år. Medlemskap oppnås sammen med innmelding i Den Norske Sjørettsforeningen samt betaling av den kontingent som til enhver tid er fastsatt for Den Norske Sjørettsforening.

§ 8: Vedtektsendring
Vedtektene endres med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.