VEDTEKTER

Som endret senest på årsmøtet 10. februar 2015.

§ 1: Formål
Young CMI’s formål er å fremme utviklingen av sjøretten som felt innenfor internasjonal rett, offentlig rett og privatrett. Foreningens virksomhet omfatter særlig:

  • som underavdeling av Den Norske Sjørettsforening, å fremme interesse for sjørett og tilknyttede emner blant unge jurister;
  • å arrangere foredrag, diskusjoner og andre aktiviteter tilknyttet sjørettslige emner.

Styret kan arrangere foredrags- og diskusjonsmøter samt aktiviteter så ofte det finner ønskelig.

§ 2: Sete
Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 3: Styre
Foreningen ledes av et styre. Styret skal ha minst 3 og maksimalt 10 medlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret fordeler selv forretningene mellom seg, herunder utpeker styrets leder.

Styrets leder innkaller til styremøter minst 4 ganger årlig. Beslutninger i styret treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret korresponderer med Den Norske Sjørettsforening og besvarer deres forespørsler.

Styrets medlemmer må ha en medlemstilknytning til Den Norske Sjørettsforening. Denne tilknytningen kan være gjennom ansettelsesforhold hos arbeidsgiver som har bedriftsmedlemskap. Styrets medlemmer må være under 40 år på valgtidspunktet.

§ 4: Valgkomité
Foreningen skal ha en valgkomité med tre medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges for 2 år av gangen, likevel slik at ett medlem kan velges for ett år for å sikre kontinuitet i komiteen. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og til valgkomitéen og avgi en begrunnet innstilling til årsmøtet. Valgkomiteens forslag til kandidater skal følge innkallingen til årsmøtet, jf §5.

§ 5: Årsmøte
Årsmøtet holdes en gang hvert år i Oslo og innkalles med 14 dagers varsel som sendes til alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening. På årsmøtet behandles bl.a. følgende saker:

  • Valg av styremedlemmer
  • Orientering og diskusjon om fremtidige aktiviteter

Alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening under 40 år er møte- og stemmeberettiget på årsmøtet. I tillegg har alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening møterett. Beslutningene treffes med alminnelig flertall.

§ 6: Medlemskap
Foreningen er åpen for alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening under 40 år. Medlemskap oppnås sammen med innmelding i Den Norske Sjørettsforeningen samt betaling av den kontingent som til enhver tid er fastsatt for Den Norske Sjørettsforening.

§ 7: Vedtektsendring
Vedtektene endres med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

*****ENGLISH*****

STATUTES

As last amended at the annual meeting10th of February 2015.

§ 1: Purpose

The purpose of Young CMI is to promote the development of maritime law as a legal field within international law, public law and private law. The association’s activities include in particular:

  • as subdivision of the Norwegian Maritime Law Association, to promote interest in maritime law and related topics among young lawyers;
  • arranging lectures, seminars and other activities related to maritime subjects.

The board can arrange lectures and seminars as well as other activities as often as it finds desirable.

§ 2: Seat

The association has its seat in Oslo.

§ 3: Board

The association is led by a board. The board shall have at least 3 and a maximum of 10 members. Board members are elected by the annual meeting for 2 years at a time. The Board distributes the tasks between themselves, including appointing the Chairman of the Board.

The Chairman of the Board convenes board meetings at least 4 times a year. Decisions by the board are made by a simple majority. In case of voting, the chairman of the board has a double vote.

The board corresponds with the Norwegian Maritime Association and answers their enquiries.

The board members must have a membership affiliation with the Norwegian Maritime Law Association. This connection can be through employment with an employer who has a company membership. The board members must be under 40 years of age at the time of the election.

§ 4: Election committee

The association must have an election committee with three members. The members of the election committee are elected for 2 years at a time, yet so that one member can be elected for one year to ensure continuity in the committee. The election committee shall propose candidates to the board and to the election committee and submit a reasoned recommendation to the annual meeting. The election committee’s proposals for candidates shall follow the notice of the annual meeting, cf. § 5.

§ 5: Annual meeting

The annual meeting is held once a year in Oslo and is convened with 14 days’ notice sent to all members of the Norwegian Maritime Law Association. At the annual meeting, the following issues are discussed and decided upon:

  • Election of board members;
  • Orientation and discussion on future activities.

All members of the Norwegian Maritime Law Association under the age of 40 are entitled to attend and vote at the annual meeting. In addition, all members of the Norwegian Maritime Law Association have the right to attend. The decisions are made by ordinary majority.

§ 6: Membership

The association is open to all members of The Norwegian Maritime Law Association under 40 years of age. Membership is achieved together with enrollment in the Norwegian Maritime Law Association and payment of the membership fee that is set by the Norwegian Maritime Law Association.

§ 7: Amendment of Articles of Association

The Articles of Association are amended by a two-thirds majority of those present at the ordinary or extraordinary annual meeting.